Ridomil Gold MZ 68 WG 500GR Επέκταση

Ridomil Gold MZ 68 WG 500GR

Νέο

16,00 €

με Φ.Π.Α

Metalaxyl-M + Mancozeb (µεταλαξύλ-Μ + Μανκοζέµπ) Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Metalaxyl-M 4% β/β, Mancozeb 64% β/β Βοηθητικές ουσίες 15,74% β/β Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 60110/2-3-2007 Μυκητοκτόνο κατά του περονοσπόρου στις καλλιέργειες: αµπελιού, πατάτας, καπνού, τοµάτας, αγγουριού, πεπονιού, µαρουλιού (υπαίθρου) και κρεµµυδιού (υπαίθρου). ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες 2 ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600 ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ Xn •Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. •Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ N •Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ •Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιµοποι- είται µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. •Να φοράτε κατάλληλη προστατευτι- κή ενδυµασία και κατάλληλα γάντια. •Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θε- ωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δε- δοµένων ασφαλείας. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα: Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερµία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αµέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος που έχουν έρθει σε επα- φή µε το σκεύασµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό για αρκετά λε- πτά και καλέστε αµέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυµένο σε µε- γάλες ποσότητες νερού. Προσοχή µη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και µην προκαλέσετε εµετό, σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ιατρικές οδη- γίες σε περίπτωση κατάποσης: Κάντε πλύση στοµάχου και χορηγήστε αλατούχο καθαρτικό. Μην χορηγήσετε λίπη και έλαια. Υποβοηθήστε την κυκλοφορία. ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µίαν αψέ- καστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τον καπνό και τα λαχανικά αγρού και 10 µέτρων για το αµπέλι. Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέ- καστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων µέχρι µη γεωργική γη για όλες τις καλλιέργειες. 4 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Τρόπος δράσης: Το metalaxyl-M (οµάδα φαινυλαµιδίων) είναι εκλεκτικό διασυστηµατικό µυ- κητοκτόνο, µε δράση κατά των ωοµυκήτων που κινείται µέσα στο φυτό µε αποπλαστική κυρίως κίνηση παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη του παθογόνου µέσα στους ιστούς του φυτού. Το mancozeb (οµάδα διθειοκαρβαµιδικών) εί- ναι µη εκλεκτικό προστατευτικό µυκητοκτόνο, µε δράση σε ευρύ φάσµα µυ- κήτων. Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Βάζουµε στο ψεκαστικό το µισό του απαιτούµενου νερού και µε συνεχή ανά- δευση ρίχνουµε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο και ψεκάζουµε αφού προηγηθεί ανάδευση. Καθαρισµός ψεκαστήρα: Πρέπει να γίνεται σε αψέκαστη περιοχή της περιοχής όπου ψεκάσθηκε το Ridomil Gold MZ 68 WG ή σε ειδικό χώρο για πλύσιµο µε τσιµεντένιο δάπεδο και συλλογή των εκπλυµάτων σε ειδική δεξαµενή. Το πλύσιµο γίνεται µε 3 ξε- πλύµατα του βυτίου και των µερών του ψεκαστήρα µε νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση/καταστροφή του Ridomil Gold MZ 68 WG πρέπει να γίνεται σε υψικαµίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισµό, για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσµατος. Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριµένες καλλιέργειες και στις συνιστώµενες δόσεις εφαρµογής. Να µην εφαρµόζεται σε φυτώρια αµπέλου. 5 Φάσµα δράσης: Αµπέλι: Για Περονόσπορο (Plasmopara viticola) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-225 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-90 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών από την εµφάνιση των ταξιανθιών µέχρι το τέλος της άνθη- σης και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Έως 4 εφαρµογές. Πατάτα: Για Περονόσπορο (Phytopthora infestans) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 200-250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 80-100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών από το κλείσιµο των φυτών στη γραµµή και εφόσον οι συνθή- κες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Έως 3 εφαρµογές. Καπνός: Για Περονόσπορο (Peronospora tabacina) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-200 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-80 λίτ./στρ. Στα σπορεία οι ψεκασµοί να γίνονται µετά το σταύρωµα των φυταρίων και στον αγρό ένας ψεκασµός 15 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. Έως 3 εφαρµογές προληπτικά. Μαρούλι (Υ): Για Περονόσπορο (Bremia lactucae) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανά- πτυξη της ασθένειας (στάδιο BBCH 12-49). Έως 3 εφαρµογές κάθε 10 ηµέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται. Κρεµµύδι (Υ): Για Περονόσπορο (Peronospora destructor) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (στάδιο BBCH 12-49). Έως 3 εφαρµογές κάθε 10 ηµέρες εφ’ όσον αυτό απαιτείται. Τοµάτα (Υ+Θ): Για Περονόσπορο (Phytopthora infestans) 250 γρ. σκευάσµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών µετά το σταύρωµα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Έως 3 εφαρµογές. Αγγούρι (Υ+Θ) για Περονόσπορο (Pseudoperonospora cubensis) 250 γρ. σκευά- σµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50- 100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών µετά το σταύρωµα των φυταρίων και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Έως 3 εφαρµογές. Πεπόνι (Υ+Θ) για Περονόσπορο (Pseudoperonospora cubensis): 250 γρ. σκευά- σµ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 125-250 γρ. σκευάσµ./στρέµµα. Όγκος ψεκ. υγρ.: 50-100 λίτ./στρ. Έναρξη ψεκασµών προληπτικά εφόσον οι συνθήκες είναι ευ- νοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.Έως 3 εφαρµογές. 6 ΓΕΝΙΚΑ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιή- σεων, στις περιοχές όπου αυτές εφαρµόζονται. Μεσοδιάστηµα ψεκασµών: 10-14 ηµέρες (το µικρότερο µεσοδιάστηµα να εφαρµόζεται στην περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής) για όλες τις καλ- λιέργειες εκτός από το Μαρούλι και το Κρεµµύδι όπου το µεσοδιάστηµα ψε- κασµών είναι 10 ηµέρες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Εφαρµόστε τη συνιστώµενη δόση µε την κατάλληλη ποσότητα ψεκαστικού υγρού, ώστε να καλυφθεί πλήρως το φύλλωµα του φυτού. 2. Οι εφαρµογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά πριν εκδηλωθεί η ασθένεια κατά τη περίοδο έντονης ανάπτυξης των φυτών. 3. Να µην εφαρµόζεται σε αµµώδη εδάφη µε περιεκτικότητα σε οργανική ου- σία µικρότερη ή ίση µε 1%. ∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: •Συνιστάται µόνο σε προληπτικούς και όχι θεραπευτικούς ψεκασµούς και κα- τά προτίµηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. •Ανάλογα µε την καλ- λιέργεια, ο αριθµός των εφαρµογών να περιορίζεται σε 3 έως 4 ψεκασµούς ανά καλλιεργητική περίοδο (µέχρι 2 συνεχόµενες). •Τα διαστήµατα µεταξύ των εφαρµογών να µην ξεπερνούν τις 14 ηµέρες και µπορούν να είναι µικρό- τερα σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής. •Μετά τη 2η εφαρµογή µε RIDOMIL Gold MZ 68 WG, η επόµενη πρέπει να γίνεται µε µυκητοκτόνο δια- φορετικού τρόπου δράσης από τα φαινυλαµίδια και στη συνέχεια να τηρείται το συνιστώµενο µεσοδιάστηµα του άλλου µυκητοκτόνου. ∆ιαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες): Για την αποφυγή µεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να µη χρη- σιµοποιείται το σκεύασµα στις καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότε- ρο από: •5 µέτρα από γειτονικές καλλιέργειες, •5 µέτρα για τον καπνό και τα λαχανικά αγρού και 10 µέτρα για το αµπέλι από τα επιφανειακά ύδατα. 7 Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το Ridomil Gold MZ 68 WG παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερµοκρασία από -10°C έως 35°C. Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Αµπέλι, Πατάτα: 28 ηµέρες, Καπνός: 30 ηµέρες. Τοµάτα (αγρού), Αγγούρι (αγρού), Πεπόνι (αγρού): 14 ηµέρες. Τοµάτα (θερµοκηπίου), Πεπόνι (θερµοκηπίου), Αγγούρι (θερµοκηπίου): 7 ηµέρες. Μαρούλι, Κρεµµύδι: 28 ηµέρες.

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

Ridomil Gold MZ 68 WG 500GR

Ridomil Gold MZ 68 WG 500GR