Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των χρηστών / πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο